Skip links

Tarptautinių susitikimų metu Maltoje aptarti aktualūs patikimumo užtikrinimo paslaugų klausimai

2018 m. spalio 17-19 dienomis Slimoje (Malta) vyko kas pusmetiniai Europos patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų priežiūros įstaigų forumo (FESA) ir Europos tinklų ir informacijos saugumo agentūros (ENISA) organizuoti susitikimai, skirti aptarti aktualius patikimumo užtikrinimo paslaugų klausimus, susijusius su eIDAS reglamento* nuostatų įgyvendinimu. Susitikimuose dalyvavo atstovai iš ENISA bei įvairių Europos valstybių.

2018 m. spalio 17-18 dienomis vykusiame FESA narių susitikime buvo aptarti aktualiausi klausimai, susiję su patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų priežiūra, jų veiklos atitikties eIDAS reglamento reikalavimams vertinimu, patikimumo užtikrinimo paslaugų galima plėtra bei šios srities standartizacija. Siekiant suvienodinti patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų atitikties eIDAS reglamento reikalavimams vertinimo kokybę buvo nuspręsta laišku nuo visų FESA narių kreiptis į Europos Komisiją.

2018 m. spalio 18-19 dienomis vykusiame ENISA eIDAS reglamento 19 straipsnio ekspertų darbo grupės susitikime, buvo aptarti klausimai, susiję su patikimumo užtikrinimo paslaugų teikimą įtakojančiais incidentais ir ENISA vykdomomis bei planuojamomis veiklomis patikimumo užtikrinimo paslaugų srityje.

FESA įkurta 2002 metais ir jos nariai yra įstaigos, atsakingos už patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų priežiūrą. FESA tikslas – skatinti bendradarbiavimą tarp patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų priežiūros įstaigų, harmonizuoti jų veiklas ir rengti bendras pozicijas. Vykdydama savo veiklą, FESA bendradarbiauja su Europos Komisija, ENISA, standartizacijos organizacijomis ir teikia joms savo pasiūlymus, kaip užtikrinti sklandų eIDAS reglamento įgyvendinimą.
Lietuvos (RRT) atstovas pirmininkavo FESA 2012-2016 m., o nuo 2016 m. yra FESA valdybos narys.

* Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status