Skip links

El. spaudo ir interneto svetainių
tapatumo nustatymo sertifikatai

Kvalifikuotu elektroniniu spaudu patvirtinama, kad duomenys, su kuriais susietas kvalifikuotas elektroninis spaudas, yra vientisi ir tų duomenų kilmė yra tinkama.

Elektroninį spaudą gali sukurti tik juridinis asmuo.

Norint patvirtinti elektroninius dokumentus kvalifikuotu elektroniniu spaudu, reikia turėti kvalifikuotą elektroninio spaudo sertifikatą.

Tokius kvalifikuotus elektroninio spaudo sertifikatus galite gauti iš kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų, kuriems priežiūros įstaiga yra suteikusi kvalifikacijos statusą.

VĮ Registrų centras

Į. k. – 124110246, buveinės adresas – Lvivo g. 25-101, Vilnius. www.rcsc.lt
Įregistruotas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2017 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 1V-1210 „Dėl kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo, teikiančio kvalifikuotų elektroninių spaudų sertifikatų kūrimo paslaugą, statuso suteikimo VĮ Registrų Centrui ir įrašymo į patikimą sąrašą“. 

  • Interneto svetainės tapatumo nustatymo sertifikatas ‒ tai liudijimas, suteikiantis galimybę nustatyti interneto svetainės tapatumą ir susiejantis interneto svetainę su fiziniu ar juridiniu asmeniu, kuriam buvo išduotas sertifikatas.

Jei interneto svetainė naudoja interneto svetainių tapatumo nustatymo sertifikatą, interneto svetainės lankytojas gali būti tikras, kad interneto svetainė priklauso tikram ir teisėtam subjektui, nurodytam sertifikate. Tokios paslaugos prisideda prie pasitikėjimo kūrimo,  suteikia vartotojams drąsos atliekant procedūras internete, nes jiems yra užtikrinamas interneto svetainių, kuriomis jie naudojasi, tapatumas.

Sudaryti  kvalifikuotus interneto svetainių tapatumo nustatymo sertifikatus gali tik tam teisę turintys kvalifikuoti patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai. Tokių paslaugų teikėjų šiuo metu Lietuvoje nėra, bet tokius sertifikatus galima įsigyti iš kitose valstybėse įsisteigusių ir prižiūrimų paslaugų teikėjų, kurių sąrašą rasite čia.

Ar kvalifikuotas elektroninis spaudas gali būti prilygintas įprastam įmonės antspaudui?

Kvalifikuoto elektroninio spaudo teisinė galia bendruoju atveju nėra prilyginta įmonės įprastam antspaudui. Jei duomenys yra patvirtinti kvalifikuotu elektroniniu spaudu, tiesiog laikytina, kad yra tinkamai užtikrintas jų vientisumas ir kilmė. Galimybė naudoti kvalifikuotus elektroninius spaudus dokumento autentiškumui ir (ar) vientisumui patvirtinti priklauso nuo to, kokie reikalavimai yra keliami konkrečiai dokumentų rūšiai.

Plačiau apie dokumento autentiškumo ir (ar) vientisumo patvirtinimo būdus ir jų taikymą rasite Dokumentų rengimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 (naujausia redakcija https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E60E6A140217/asr).

Ar tuo atveju, kai juridinio asmens įgaliotas atstovas pasirašo sutartis ar kitus dokumentus kvalifikuotu elektroniniu parašu, reikalinga naudoti įmonės antspaudą ar elektroninį spaudą?

Kaip numatyta Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo 5 straipsnio 4 dalyje, juridinio asmens atstovo kvalifikuoto elektroninio parašo teisinė galia yra lygiavertė juridinio asmens atstovo rašytiniam parašui, patvirtintam juridinio asmens antspaudu. Taigi jei dokumentas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu papildomai elektroninio spaudo nebereikia.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status