Skip links

Kaip pasirašyti elektroninį dokumentą, kad jį priimtų kitų ES šalių viešojo sektoriaus įstaigos?

2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (toliau – eIDAS reglamentas) nurodyta, kad kvalifikuoto elektroninio parašo teisinė galia yra lygiavertė rašytiniam parašui, o kvalifikuotas elektroninis parašas, patvirtintas vienoje valstybėje narėje išduotu kvalifikuotu sertifikatu, visose kitose valstybėse narėse pripažįstamas kaip kvalifikuotas elektroninis parašas.

Kad kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytus elektroninius dokumentus galėtų priimti kitų valstybių viešojo sektoriaus įstaigos, svarbus klausimas – elektroninio dokumento ir elektroninio parašo formatai. Pagal eIDAS reglamento 27 straipsnį, ES valstybių narių viešojo sektoriaus įstaigos turi pripažinti elektroninius dokumentus, pasirašytus tokių formatų elektroniniais parašais, kurie atitinka 2015 m. rugsėjo 8 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2015/1506 nustatytas pažangiųjų elektroninių parašų formatų, kuriuos turi pripažinti viešojo sektoriaus įstaigos, specifikacijas.

Pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintą tvarką, Lietuvos viešojo sektoriaus įstaigos turi priimti oficialiuosius elektroninius dokumentus, parengtus pagal ADOC-V1.0 specifikaciją, ir šio formato elektroniniai dokumentai yra vieni populiariausių Lietuvoje.

Tačiau tarptautinėje praktikoje dažniausiai naudojami PDF formato dokumentai, pasirašyti PAdES formato elektroniniais parašais, atitinkančiais ETSI TS 103 172 v.2.2.2 standarto reikalavimus, arba ASiC-E formato dokumentai, atitinkantys ETSI TS 103 174 v.2.2.1 standarto reikalavimus ir pasirašyti XAdES, CAdES arba PAdES formatų elektroniniais parašais. Tokius elektroninius dokumentus privalo priimti ES viešojo sektoriaus įstaigos.

Sukurti ADOC, ASIC, ASiC-E ar PDF formato dokumentą, jį pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu ir pasirašytą elektroninį dokumentą patikrinti galima Lietuvos elektroninių dokumentų pasirašymo sistemose, pavyzdžiui, https://www.dokobit.com/lt/, https://marksign.lt/, https://elpako.lt/ ir kitose.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status