Skip links

Lietuvos Respublikos
patikimas sąrašas

LR patikimas sąrašas TSL

Lietuvos Respublikos TSL (SHA2)
Lietuvos Respublikos TSL (XML)

Lietuvos Respublikos kvalifikuotus patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjus galite rasti ir Europos komisijos skelbiamuose sąrašuose: https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/tl/LT

Nuorodos į kitų ES valstybių narių TSL:

https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/home
https://ec.europa.eu/information-society/policy/esignature/trusted-list/tl-mp.xml

Patikimumo užtikrinimo paslaugos
Elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugos užtikrina saugias ir teisėtas elektronines operacijas. Patikimumo užtikrinimo paslaugomis laikomos šios kvalifikuotos ir nekvalifikuotos paslaugos:

  • elektroninių parašų ar elektroninių spaudų sertifikatų kūrimas;
  • interneto svetainės tapatumo nustatymo sertifikatų kūrimas;
  • elektroninių laiko žymų kūrimas;
  • elektroninių parašų ar elektroninių spaudų galiojimo patvirtinimas;
  • elektroninių parašų ar elektroninių spaudų ilgalaikė apsauga;
  • elektroninis registruotas pristatymas.

Kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų priežiūra ir inicijavimas
Informaciją apie nacionalinius priežiūros reikalavimus, taikomus kvalifikuotiems ir nekvalifikuotiems patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjams ir jų teikiamoms kvalifikuotoms arba nekvalifikuotoms patikimumo užtikrinimo paslaugoms, kaip tai reglamentuota 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (toliau – eIDAS reglamentas) ir nacionaliniuose teisės aktuose, galima rasti čia.

Patikimas sąrašas

Bendra informacija apie patikimus sąrašus pagal eIDAS reglamentą
Patikimi sąrašai yra esminiai elementai kuriant pasitikėjimą tarp elektroninėje erdvėje veikiančių rinkos dalyvių, leidžiantys patikimumo užtikrinimo paslaugų naudotojams nustatyti esamą ir ankstesnę patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų ir jų teikiamų paslaugų kvalifikuotumo būseną.
ES valstybių narių patikimuose sąrašuose skelbiama informacija nurodyta Europos Komisijos įgyvendinamojo sprendimo (ES) 2015/1505 1 straipsnyje.
ES valstybės narės patikimuose sąrašuose gali skelbti informaciją tiek apie kvalifikuotus ir (arba) nekvalifikuotus patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjus ir jų teikiamas patikimumo užtikrinimo paslaugas, tiek apie nacionaliniu mastu pripažįstamus patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjus ir jų teikiamas paslaugas, kurios neįvardytos eIDAS reglamento 3 straipsnio 16 dalyje.
Lietuvos patikimas sąrašas
Šis sąrašas – tai patikimas sąrašas, į kurį įtraukta informacija apie kvalifikuotus patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjus, kuriuos prižiūri Lietuvos Respublika, taip pat informacija apie jų teikiamas kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugas, laikantis atitinkamų nuostatų, nustatytų eIDAS reglamente.
Tarpvalstybinis elektroninių parašų naudojimas palengvintas 2009 m. spalio 16 d. Komisijos sprendimu 2009/767/EB, kuriuo nustatyta valstybių narių pareiga sudaryti, tvarkyti ir skelbti patikimus sąrašus, kuriuose būtų pateikta informacija apie valstybių narių prižiūrimus ir (arba) akredituotus sertifikavimo paslaugų teikėjus, išduodančius kvalifikuotus sertifikatus pagal 1999 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 1999/93/EB dėl Bendrijos elektroninių parašų reguliavimo sistemos visuomenei. Šis patikimas sąrašas – tai Sprendimu 2009/767/EB nustatyto patikimo sąrašo tęsinys.

RRT, matydama poreikį papildomai informuoti juridinius asmenis, kurie informacinėse sistemose elektroniniams parašams tikrinti naudoja automatiniam apdorojimui skirtą patikimą sąrašą (skelbiamą XML formatu pagal ETSI TS 119 612 standartą), informuoja, jog pradėjo teikti elektroniniu paštu informaciją apie atliktus patikimo sąrašo (TSL) atnaujinimus. Norėdami būti įtraukti į patikimų sąrašų (TSL) informacinių pranešimų kontaktų sąrašą, galite atsiųsti savo kontaktinius duomenis elektroninio pašto adresu TSL@esaugumas.ltPatikimas sąrašas (TSL) atnaujinamas po kiekvienos modifikacijos, bet ne rečiau nei kartą per šešis mėnesius.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status