Europos Sąjungos teisės aktai:


1. (taikomas nuo 2016 m. liepos 1 d.) 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 257, p. 73)

2. 2015 m. rugsėjo 8 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/1506, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje 27 straipsnio 5 dalį ir 37 straipsnio 5 dalį nustatomos pažangiųjų elektroninių parašų ir pažangiųjų spaudų formatų, kuriuos turi pripažinti viešojo sektoriaus įstaigos, specifikacijos

3. 2015 m. rugsėjo 8 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/1505, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje 22 straipsnio 5 dalį nustatomos patikimų sąrašų techninės specifikacijos ir formatai

4. 2016 m. balandžio 25 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/650, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje 30 straipsnio 3 dalį ir 39 straipsnio 2 dalį nustatomi kvalifikuotų parašo ir spaudo kūrimo įtaisų saugumo vertinimo standartai

5. 2015 m. gegužės 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/806, kuriuo nustatomos kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų ES pasitikėjimo ženklo formos specifikacijos

6. 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje

7. Europos Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir regionų komitetui Europos skaitmeninė darbotvarkė KOM(2010) 245 galutinis/2

8. (neteko galios) 1999 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/93/EB dėl Bendrijos elektroninių parašų reguliavimo sistemos

9. (neteko galios) 2010/425/ES: 2010 m. liepos 28 d. Komisijos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamos Sprendimo 2009/767/EB nuostatos dėl valstybių narių prižiūrimų ir (arba) akredituotų sertifikavimo paslaugų teikėjų patikimų sąrašų sudarymo, tvarkymo ir skelbimo

10. (neteko galios) 2009 m. spalio 16 d. Europos Komisijos sprendimas 2009/767/EB, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje nustatomos priemonės procedūroms, atliekamoms naudojantis elektroninėmis priemonėmis ir kontaktinių centrų paslaugomis, palengvinti

11. (neteko galios) 2013/662/ES: 2013 m. spalio 14 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamos Sprendimo 2009/767/EB nuostatos dėl valstybių narių prižiūrimų ir (arba) akredituotų sertifikavimo paslaugų teikėjų patikimų sąrašų sudarymo, tvarkymo ir skelbimo

LR įstatymai


1.LR Elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų ĮSTATYMAS

2. (neteko galios) LR Elektroninio parašo ĮSTATYMAS

LR Vyriausybės nutarimai


1. Dėl patikimumo užtikrinimo paslaugų priežiūros įstaigos ir įstaigos, atsakingos už nacionalinio patikimo sąrašo sudarymą, tvarkymą ir skelbimą, paskyrimo

2. (neteko galios) Dėl Reikalavimų kvalifikuotus sertifikatus sudarantiems sertifikavimo paslaugų teikėjams, Reikalavimų elektroninio parašo įrangai, Kvalifikuotus sertifikatus sudarančių sertifikavimo paslaugų teikėjų registravimo tvarkos ir Elektroninio parašo priežiūros reglamento patvirtinimo

3. (neteko galios) Dėl elektroninio parašo priežiūros institucijos

RRT direktoriaus įsakymai


1. Dėl Pranešimų apie patikimumo užtikrinimo paslaugų saugumo ir (ar) vientisumo pažeidimus teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2. Kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų ir kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų statuso suteikimo ir jų įrašymo į nacionalinį patikimą sąrašą bei kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų veiklos ataskaitų teikimo tvarkos aprašas

3. Dėl kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo, teikiančio kvalifikuotų elektroninių parašų sertifikatų kūrimo paslaugas, statuso UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ panaikinimo

4. Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2018 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 1V-78 "Dėl kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo [...] statuso UAB "Skaitmeninio sertifikavimo centras" panaikinimo" pakeitimo

5. Dėl Asmens tapatybės ir papildomų specifinių požymių tikrinimo išduodant kvalifikuotus elektroninio parašo, elektroninio spaudo, interneto svetainės tapatumo nustatymo sertifikatus tvarkos aprašo patvirtinimo

6. (neteko galios) Dėl asmenų registravimo sertifikatams gauti ir konsultavimo paslaugų teikimo tvarkos patvirtinimo

7. (neteko galios) Dėl minimalios draudiminės sumos kvalifikuotus sertifikatus sudarantiems sertifikavimo paslaugų teikėjams nustatymo

8. (neteko galios) Dėl laiko žymos formavimo paslaugų teikimo tvarkos patvirtinimo

9. (neteko galios) Dėl sertifikavimo paslaugų teikėjų akreditavimo reikalavimų ir tvarkos patvirtinimo

10. (neteko galios) Dėl reikalavimų elektroninio parašo tikrinimo procedūrai patvirtinimo