teisės aktai eIDAS reglamentas

eIDAS reglamentas

2016 m. liepos 1 d. pradėjus taikyti 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, (toliau – eIDAS reglamentas) pasikeitė elektroninio parašo teisinis reguliavimas. Pagal naująjį reguliavimą, palyginti su Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymu, išsiplėtė reglamentuojamų ir prižiūrimų paslaugų apimtis: eIDAS reglamente reglamentuojamos elektroninio parašo, elektroninio spaudo ir interneto svetainių tapatumo nustatymo sertifikatų sudarymo, elektroninių laiko žymų sudarymo, elektroninio parašo ir elektroninio spaudo galiojimo patvirtinimo, elektroninio parašo ir elektroninio spaudo ilgalaikės apsaugos bei elektroninio registruoto pristatymo paslaugos, kurios visos kartu yra vadinamos patikimumo užtikrinimo paslaugomis.

PUP priežiūros įstaiga - LR ryšių reguliavimo tarnyba

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 144 „Dėl patikimumo užtikrinimo paslaugų priežiūros įstaigos ir įstaigos, atsakingos už nacionalinio patikimo sąrašo sudarymą, tvarkymą ir skelbimą paskyrimo“ Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba paskirta patikimumo užtikrinimo paslaugų priežiūros įstaiga (toliau – priežiūros įstaiga), taip pat įstaiga, atsakinga už nacionalinio patikimo sąrašo sudarymą, tvarkymą ir skelbimą.
Nuo 2016 m. liepos 1 d. prižiūrimi Lietuvoje įsisteigę tiek kvalifikuoti, tiek nekvalifikuoti patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai. Priežiūros įstaiga dėl nekvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų privalo imtis veiksmų, kai tai būtina (ex-post priežiūra). Kvalifikuoti patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai kas 24 mėnesius turi atlikti privalomą auditą. Norėdami įgyti kvalifikuotą statusą, pagal eIDAS reglamento 21 straipsnį patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai turi pateikti priežiūros įstaigai pranešimą kartu su atitikties įvertinimo ataskaita pagal šiame teisės akte nustatytas procedūras. Daugiau informacijos rasite čia.
Kvalifikuoti patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai gali pradėti teikti kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugas, kai šių paslaugų kvalifikuotas statusas paskelbiamas patikimame sąraše, nurodytame eIDAS reglamento 22 straipsnyje. Nekvalifikuoti patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai neturi prievolės pranešti apie savo veiklą priežiūros įstaigai, bet jų veikla bus tikrinama, gavus pranešimą dėl eIDAS reglamente jiems keliamų reikalavimų galimo nesilaikymo.
Visą eIDAS reglamento tekstą, kuriame nustatytos ir priežiūros įstaigos funkcijos, galite rasti čia.

nacionalinis patikimas sąrašas